Changer d'édition

Ee Cadeau fir all Menage aus der Gemeng

Well Nationalfeierdag och dëst Joer leider net wéi gewinnt ka gefeiert ginn, huet de Schäfferot vun der Gemeng Conter entscheed, all de Stéit aus der Gemeng eng Fläsch Crémant mat engem Icebag an der patriotescher Ried vun der Buergermeeschtesch, dem Marion Zovilé-Braquet, am neie Format "Concret" heemzebréngen.


D'Gemeng Conter wënscht jidderengem e schéinen Nationalfeierdag!