Changer d'édition

Hei e Puer Fotoen vun der Kapell vu Kolwent . . . . . .

. . . . . . .  iwwer déi an de leschten Deeg a Wochen jo vill geschwat a och munches geschriwwe ginn ass.

Do kenn der iech jo awer selwer d´Fro stellen, woufir an dëser schéiner Kapell net mol eemol am Jar eng Mass duerf gefeiert ginn?