Changer d'édition

Krocketten vun engem Hond 

esou ass et, mir kennen iwwerall Drecksbacken op riichten mat den Tuten, an awer raffen déi méicht, Nout vun hiren Déieren, also vun hiren Hënn net mol op, well Proprietären dat net fir néideg halen ... oder Si sinn net opgekläert dat et déi Tuten sinn déi bäi den Drecksbacken hänken dat déi dofir dosinn