Changer d'édition

D'FAL wënscht eng gutt Rentrée!

D'FAL wënscht alle Schoulkanner a Studenten e gudde Schoulufank, an och hiren Elteren an Enseignanten eng gutt Rentrée! Déi aktuell Ausnamesituatioun, déi opgrond vum Coronavirus ausgeléist gouf, stellt zwar all Bedeelegter virun nei Erausfuerderungen, mee si wäert awer grad esou och nei wäertvoll Erfarunge mat sech bréngen. Mir wënschen en erfollegräicht Schouljoer an e gutt Léieren!


#FAL #ËMMERDO #Lëtzebuerg #Schoul #Bildung #Coronavirus