Changer d'édition

National Feierdag zu Biwer

Och wa mir dëst Joer Nationalfeierdag net alleguerten zesumme konnte feieren, war et den Gemengenautoritéiten wichteg, op dësem Dag un eise Grand-Duc Henri an un déi ganz groussherzoglech Famill ze denken.

Et gouf och all deenen d’Éier erwisen, déi hir Liewen fir eis Fräiheet gelooss hunn. Fir si alleguerten goufen beim Monument Blumme nidder geluecht an d’Sonnerie gespillt.