Changer d'édition

ASIVEMA ZU KAERCH BEIM TEMPUS MEDIAEVALE

de lëschte Weekend wor zu Kaerch dat traditionellt Mettelalterfest "Tempus Mediaevale" wou d'Asivema di 1. Kéier matgemach hat.

Bei beschter Stemmung an perfektem Wieder woren och ganz vill auslännesch Matbierger zu Besuch, wat eis besonnesch gefreet huet.

Mir woren frou fir kennen d'Asivema villen Leit virzestellen mat eisen flotten Programmer fir grouss a kleng.

Besonnesche Succes hat d'Farwenhierstellung aus dem Mettelalter mat Naturprodukter an de Randocroquis fir di kleng.