Changer d'édition

ASIVEMA APERO-TOUR ZU ESCH-SAUER

Bei bëschtem Wieder wor eisen monatléchen ASIVEMA APERO-TOUR zu Esch-Sauer,

Eng Damm aus dem Groupp hat séch am Viirfeld intensiv mam Thema beschäftegt, sou konnt sie eis während dem ganzen Tour vill interressant Informatiounen liwweren.

Et wor e flotten Tour, fir jiddereen eppes debait, bierg-op, bierg-of, an no engem klenge Maufel as et virugaang an d'Duchfabrik mat enger flotter informativer Féierung an esou as den Dag ausgeklongen.