Changer d'édition

1000 Euro Spend fir den Musée rurale vu Bënzelt

Als Merci duerch eng Spend vun 1000 Euro op de Konto vum Ländliche Museum ,,A Schiewesch" vun Bënzelt, huet den Interesseveräin Bënzelt - Holler - Bréidelt, de Veräin vu Gaart an Heem vun Dol-Nacher op eng Visite duerch de Musée mat enger uschléissender Réceptioun an d'Taverne agelueden. Gaart an Heem Dol-Nacher invitéieren all Joer op Mariä-Himmelfaart den 15. August den ,,Léiffrawëschdag", woubäi d'lescht Joer eng Rei vun verschidden Themen aus dem ländliche Musée zu Nacher ausgestallt waren. Den Interesseveräin Bënzelt-Holler-Bréidelt, wéi och den Scheffen Michel Deckenbrunnen woren erfreet iwwer d'Zomm déi sëcherlech gudd ugeluecht wärte ginn, fir kleng Reparaturarbechten am Musée kënnen auszeféieren. De Ländleche Musée ass am Joer 2015 an engem neie Gewand op gemach ginn, déi iwwer 50 verschidde Beräicher weisen, an an 20 Reim ausgestallt sinn.