Changer d'édition

fir eis Urboma Anna

Si feiert den 31. Mäerz hir 89 Joer.
D’Enkelkanner vu Betzder, d’Annick, d’Julie, de Pit an de Jim wënschen hirer Urboma all Gutts an dass si geschwënn erëm gesond ass.

Plus de nouvelles de Pierre Hoffmann-L'Ortye >