Changer d'édition

(Fotoen) Léiffrawëschdag Bildchensprozessioun zu Heeschbreg / op der Schanz