Changer d'édition

De Gesank Bauschelt/Baschelt ënnerstëtzt d'Asbl "op der Schock"

D'lescht Joer hat den Gesank Bauschelt/Baschelt en wonnerbaren Concert mat weltlicher Musik an der Kierch zu Baschelt gesong. Lidder vun Coldplay, Xavier Naidoo, Nena, den Beatles, asw. sin ënnert der Leedung vum Jang Wio an der Begleedung um Piano vum Dan Roemen, virgedroen gin. Den Gesank hat decidéiert, fir den Erléis vun dësem Concert fir en gudden Zweck ze spenden.

Den Kéisowend vun dësem Joer huet den idealen Kader gebueden fir di offiziell Scheckiwereechung. D'Präsidentin Meyers-Reding Fernande konnt duefir di Verantwortlich vun der Asbl "op der Schock" vun Réiden begréissen an hinnen, zesummen mam Komitee vun der Chorale, en Scheck vun 1000€ gin. D'Mme Nicole Fisch huet sich am Numm vun der Asbl häerzlich bedankt fir dës finanziell Ënnerstëtzung. Si huet hier Associatioun sou wéi hier Projet'en virgestallt, déi Leit mat enger geeschtiger Schwächt d'Geleegenheet bidd, fir am Kader vun hieren Méiglichkeeten, enger beruflicher Aktivitéit nozegoen. Duerfir bestin Atelierën an Wunnstrukturen zu Réiden, Mertzig an Närden, déi zu engem groussen Deel mat eegenem Kapital vun der Asbl mussen finanzéiert gin. Duerfir fréen di Verantwortlich sich natierlich iwer all Don. Zum Schluss huet d'Präsidentin vun der Chorale Bauschelt-Baschelt allen Supporter vum Gesank Merci gesoot an hinnen Rendez-vous gin fir den Concert vum 8. Juli 2018 gin, den ënnert dem Thema "Rock an Pop" steet.