Changer d'édition

Bamfeier fir di 5 nei gewielte Conselljeeën vun der Gemeng Bauschelt

Op dësem Samsden, den 19. Mee, wollten die 5 nei gewielten Gemenge Conselljeeën vun der Gemeng Bauschelt Jeff Gangler, Carlo Thill, Antoine Nanquette, Michael Schumacher an Arny Jakobs de Matbierger vun der Gemeng Merci soen fir hiert Vertrauen.