Changer d'édition

„Journée des Anciens“ vun der AABCEE

„Journée des Anciens“ vun der Amicale des Anciens de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat


Munneref. Viru Kuerzem huet d’ « Amicale des Anciens de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat » hir traditionell « Journée des Anciens » am Festsall « Chapito » vum Casino 2000 gefeiert.

De President vun der Vereenegung, de Georges Prommenschenkel, huet d’Invitéen a Frënn wéi och de Rudi Belli als Vertrieder vum Direktiounscomité vun der Spuerkeess begréisst.

Déi 75- an 80-järeg Memberen an och déi véier eelst present Membere goufe geéiert.

Fir 75 Joer waren dat: Zoller Jean, Siebenaler Guillaume, Entringer Paul, Gengler-Schiltz Gaby, Kohner Edouard, Wolter Aloyse, Koch Joseph, Zeihen Jean, Hemmen Georges, Klein Jean, Pauly Robert, Rommes François, Brill Joseph, Losch Christiane a Roulling-Willems Maria.

Fir 80 Joer waren dat: Mangen Josée, Brentener Pierre a Roth Jacques.

D’Biller vun den Aktivitéite vum Joer 2017 sinn op 2 groussen Ecrane gewise ginn. Bei flotter Musek, offréiert vum Member Jos Minden, an engem gudde Festmenü gouf laang gefeiert.