Changer d'édition

ART&CREATION MUNNEREF molt fir e gudden Zweck

Wéins der Pandemie konnt de Chrëschtmaart vun Munneref d'lescht Joer net ofgehale ginn.

Duerfir war de Molverain Art&Creation frou, wéi Gemeng hinnen erméiglecht huet, fir hir selwergemolte Karten a Biller, den 12ten Dezember op der Brillplaatz zu Munneref fir e gudden Zweck ze verkafen.

Dëser Deeg hatte mir déi Freed der " Stëmm vun der Strooss" en Don iwer 2350 Euros ze iwerweisen.

www.art-et-creation.lu