Changer d'édition

Virginie Rodesch- Schreiber feiert 95. Geburtsdag


Ueschdrëf: Op 95 arbechtsräich Joren kann d’Virginie Rodesch- Schreiber viru kurzem zerëck kucken. D’Jubilarin koum den 7. Abrël 1927 als eelst Duechter vun zwee Kanner aus dem Bestiednis vum Dominque Schreiber, den als Schouster beschäftigt war, an Laure Ronkar zu Ueschdrëf op d’Welt. D’Hochzäit mam Michel Rodesch, och vun Ueschdrëf, war den 15. Oktober 1952. Die zwee hun dunn zesummen den elterlichen Bauerbetrib weidergefuert. Aus hirem Bestiednis sin véier Meedercher an hire Bouf Toni, den haut d’Amt als aktuelle Buergermeeschter an der Gemeng Rammerich bekleet, ervirgaanen. No an no huet sich d’Famill ëm 9 Enkel- an 12 Urenkelkanner erweidert. Leider ass de Michel Rodesch den 28. August 1968 verstuerwen. Op den Dag genau waren béid Schëffen Myriam Binck an Mike Bolmer mat engem schéine Bouquet Blummen bei d’Jubilarin komm, fir dem Virginie Rodesch- Schreiber zum 95. Geburtsdag di allerbëscht Gléckwënsch säitens der Gemeng Ramerich ze iwerbrëngen, wofir d’Jubilarin sech och immens gefreet huet. Zesumme mat der Famill ass dunn d’Glas erhuewe gin an op weider gesond an zefridde Joeren ugestouss gin. (CR) (Foto: Charles Reiser)