Changer d'édition

Baamplanzaktioun fir eis Kanner!

De Moien hat d'Gaart an Heem Sektioun Gemeng Fëschbech d'Kanner mat hieren Elteren ob Angelsbierg bei Schoul invitéiert. Hei sollt eng al Traditioun nees opliewe gelooss ginn. E Bam fir déi Neigebueren an der Gemeng. Haut sinn symbolesch 3 Spitzahornbeem ronderëm Sandkëscht gesat ginn fir d'Joergäng 2002 - 2011. Duerno soll nees all Joer e Bam gesat ginn. D'Madame Buergermeeschter Marianne Brosius-Kolber huet an hirer Ried erklärt dass genau dësen Standuert gewielt gouf fir dass Kanner an e puer Joer beim spillen Schied sollen hunn. Zemol well dëst Joer eng Demande vum Léierpersonal an den Elterevertrieder un Gemeng gaange wor an der Si dëse Problem ugeschwat hunn. No der obligatorescher Gruppefoto sinn d'Leit all fir den Apéro an Veräinshaus op d'Héicht invitéiert ginn.