Changer d'édition

E Blëck op eis chrëschtlech Kultur

Sie stin nach bal iwerall eis Kirchen (hei um Bild as Kierch vu Moinet bei Allerbur), wéi lang nach? EU as am gang alles ze zerstéieren wat mol zum europäischen Patrimoine gehéiert huet, wéi eis schéin kleng Bauerendierfer. Alles soll en Eenhétsbräi gin.

Wat bleiwt nach dono, as eng monoton Baulandschaft aus lauter Wunnküben, alles no EU Richtlinien genornt, mat vill sozialen Gesellschaftsproblemer. Sozial Ghetto'en sin virprogramméiert. Et as sou gewollt vun uewen rof! Finito as et lo mat den Modelldierfer aus den 70-ziger Johren, wéi Lellgen an Chrëschtnech.