Change Edition

SMAL - Caeciliefeier bei der Société municipale des accordéonistes de Luxembourg

Bei der Caeciliefeier vun der Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg zu Beggen am GIRASSOL huet de President Raymond Mahnen zefridden op d’läscht Joer Aktivitéit zréckgekuckt, an de Musikante Merci gesot fir hiirt Engagement an hiren Äifer. De Gilbert Girsch, Vertrieder vun der UGDA, huet de Merci vum Verband iwwerbruecht fir d’fräiwëllegt Engagement vun den Aktive vun der SMAL, an hien huet d’Wichtegkeet vum Benevolat ënnerstrach.
D’Häre Mahnen a Girsch hunn duerno dem Sonia Pinto Moreira eng Medaille fir 20 Joer Aktivitéit iwwerreecht.
Weider Informatiounen ënnert www.accordeon.lu.
___________________________________________________________________

Fête Ste Cécile de la Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg (SMAL)

A l’occasion de la fête Ste Cécile des membres actifs de la Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg (à la Pizzeria GIRASSOL sise à Beggen), le président Raymond Mahnen a exprimé son contentement et adressé ses remerciements aux musiciens pour leur engagement assidu au cours de l’année révolue.
Gilbert Girsch, en sa qualité de représentant de l’UGDA, a félicité les actifs de la SMAL pour leur engagement bénévole dont il a souligné l’importance.
Ensuite MM. Mahnen et Girsch ont remis une distinction honorifique à Sonia Pinto Moreira pour 20 ans d’activité.
De plus amples renseignements sub www.accordeon.lu.