Change Edition

Young Walkers Day 2018 zou Draibur

Um Young Walkers Day 2018 organiséiert vun der LASEP, der FLMP an dem Wanderveräin Muselfrënn Uewerdonwen hunn iwer 500 Kanner an 130 Erwuesener déll geholl. Kanner souwéi di Erwuesen konnten sech fir 3,8 km , 5km oder 10km entscheeden. Fënnef an 1oKilometerstrecken hunn Wanderer duerch Wëngerten mat herrlechen Vuen op de Museldall gefouert an den Nomëtteg woar eng méi lass op der Koeppchen zou Wormer, wéi en op der Foto gesäit. Organisatioun wëll heimat den Verantwortlechen vum Schoul- a Sportzentrum Billek vun Draibur, de Gemeenen Wormer a Fluesweiler, dem Ponts et Chaussées, der Police vum Greiwemoacher an allen Leit , déi eng Hang mat ugepackt hunn villmols MERCI soen.