Change Edition

Daperen Asaatz vun den FCKoeppchen Pappen um Riesling Open

Do wou soss d'Bouwen um Terrain hiert Bescht ginn, war et dësen Samschden un de Pappen vir ze weisen, op Sie déi gutt Rotschléi, déi sie hiren Jongen ëmmer zouruffen och kennen an d'Praktescht ëmsetzen. Hiert Beméien war enorm, mee leider hunn d'Resultater eng aner Sprooch geschwat. Trotzdem waren d'Bouwen stolz op hier Pappen an haten zesummen ee flotten Dag.