Change Edition

Do-it-yourself-Festival Weidingen

Ënnert dem Motto „En Dag vum léieren, entdecken an deelen“ kruten d’Visiteuren um éischten Do-it-Yourself-Festival zu Wolz vill flott Beispiller vun enger „économie circulaire“ gewisen.

Eng Initiative vum CELL, CIGR, der Gemeng Wooltz an dem Naturpark Öewersauer.