Change Edition

Am Geenzegold rondrem Wolz!

Léiw Naturfrënn, wann Dir Naturfënn sëd, an Frënn vum Geenzt, da kommt em Paischten rondrem Wolz am Eisleck an Natur kuken! Do fand Dir Geenzegold an nët an der Groussgass zu Wolz, schon gor nik méi den 19. September 2020!