Change Edition

"Dik Dik Dag, muer ass Ouschterdag"

Wéi ët zu enger Traditioun viran Ousteren gehéiert, woren och dëst d'Joer d'Klibberkanner va Wäiswampich durrich Duarref ënnerwee, fir d'Kiricheklaken va Moies, Mëttes an Owes mat hire Klibberen ze ersetzen.

Samsdesmoies gungen d'Kanner van Haus zu Haus, an hann d'Ousterligd "Dik Dik Dak, muer ass Ouschterdag" virgedroe, déi durrich eng kleng Spend a mat Séissem fir dësen Gebrauch belount goufen