Change Edition

d'Recolte ass färdig fir heem geholl ze ginn