Change Edition

Wann et um Flouer emmer méi plackeg get, as den Hierscht nët méi weit!

Geschwënn get et eidel um Flouer, dann as Recolte 2019 an der Scheier oder am Keller.

Nach as den Mais um Feld an Drauwen sin o na nët gelies! Dat dauert nach eppes. Loosse mer et fréen op nach e schéinen Oktober.