Change Edition

Walfer zesumme gestalten mat der DP

E Mëttwoch den 8. Juni huet Walfer DP hier Kanditaten am Centre Prince Henri vir Gemengewahlen den 09.Oktober 2011 virgestallt.
Den Här Guy Arendt, Buergermeeschter vun Walfer huet Versammlung opgemaach, an iwwer déi Projeeën déi während deenen sechs Joer réaliséiert goufen oder déi nach mussen realiséiert ginn geschwat.
Eng dynamesch Partei huet hien gemengt, well eng gutt Mëschung zwëschen jonk an al besteet.
DP Walfer geet an Wahlen mat 5 Fraen an 8 Männer.Do sinn Kanditaten déi nach nie op der Lescht waren, awer Frechheet an Partei bréngen, wat der Walfergemeng nëmmen kann zu gutt kommen.
All Kanditat huet sech perséinlech der Versammlung virgestallt, an esou der Versammlung matgedeelt, wat si gären géifen veränneren an der Gemeng, an wéi si Walfer an der Zukunft gären géifen gesinn.
Natierlech wären si frou, wann Wieler erëm eng kéier Vertrauen der DP Walfer géif schenken, dat si no de Wahlen do kenne weider fueren, wou se opgehal hunn.
No der Versammlung war jiddereen am Sall op e Patt agelueden,an konnt een bei den Kanditaten feststellen, dat si mat vill Hoffnung an dës Wahlen ginn

www.dp.lu