Change Edition

Schoulkanner spenden 2 250 Euro fir APEMH

Schoulkanner spenden fir Mënschen mat intellektueller Beieinträchtigung

Et ass schon zënter Joeren eng schéin Traditioun, dat d’Schoulkanner vu Vichten sech asetzen fir Mënschen deenen et nit esou geet. Bei hirer Chrëschtfeier waren d’Kanner mat hirem Léierpersonal voll engagéiert an hun selwergebastelt Chrëschtartikelen, Gebäck a ville Leckereien fir de gudden Zweck verkaft. Mat berechtigtem Stolz hun d’Kanner deser Deg dann di gesammelt Suen a Form vun engem Scheck iwert 2 250 Euro un Michele Racke, Generaldirektorin vun der „ Association d’Enfants Mentalement Handicapés“ -APEMH iwerreecht. No hirem grousse Merci un d’Schoulkanner fir hiren generéisen Don, huet si de Kanner Zieler vun hirer Vereenegung erklärt, déI an de Beräicher, Stëftung, Wunnen, Ausbildung an Dingslëschtungen asw. agedeelt ass. Zënter iwer 50 Joer setzt sie sech fir Mënschen mat enger intellektueller Beieinträchtigung an, wou dess Suen och dann fir wieder flott Projeën zum Wuel vun de betraffenen Mënschen effizient agesaat gin. (TEXT/FOTO: CHAREL REISER)