Change Edition

Generalversammlung vun der Union Chorale Vichten

Generalversammlung vun der Union Chorale Viichten

Medaileverdeelung

Viichten. Mëtt Mäerz hat d’Union Chorale vu Viichten seng Memberen op déi alljäerlech Generalversammlung agelueden. No der Begréissung vun der Presidentin Christiane Pauly, huet d’Sekretärin Marie-Anne Kugener-Goethals iwwert d’Aktivitéite vum vergaangene Joer geschwat. Nieft e puer Baler, en etlechen interne Feieren, ville Prouwen an ëm déi 50 gesongene Massen, war eng aussergewéinlech Aktivitéit dee ganz gelongenen Ausfluch un d’Nordsee. Dës Rees war et awer och déi dem Keessjee Marco Kugener e klengen Defizit abruecht huet. De Keeserevisor Romain Siebenaller huet bescheinegt, datt d’Konte stëmmen a sou huet d’Assemblée dem Keessjee Decharge ginn. Den Dirigent Henri Bissen huet alle Memberen a Leit vum Comité, souwéi der Gemeng e grousse Merci gesot an hien huet bestätegt, datt och an Zukunft zesumme mat der Chorale vu Colmer-Bierg geprouft a gesonge gëtt, eng Tatsaach, déi déi Viichter Sänger begeeschtert applaudéiert hunn. Dësweidere plangt den Dirigent un engem gréissere weltleche Concert am Joer 2019 wou och d’Chéier vu Beckerech a vu Réiden matsangen an deen ënnert dem Thema Léift wäert stoen. De Gemengevertrieder Gilbert Moris huet den Asaz vun de Sänger gelueft an hinnen och weider souwuel déi finanziell wéi och déi technesch Ënnerstëtzung vun der Gemeng zougesot. Ir den Owend mat dem gemittlechen Deel ausgeklongen ass, war et um Delegéierte vun der UGDA, dem Robert Mamer, fir d’Sängerinnen an d’Sänger ze encouragéieren, esou weider ze schaffen. Virun allem war hie frou, Medailen un zwee trei Memberen ze verdeelen: d’Marie-Louise Bissen krut d’Distinction honorifique fir déi 20 Joer wou hatt am Veräin ass, an de Marco Kugener krut d’Médaille en argent Grand-Duc Adolphe ugespéngelt fir 50 Joer am Déngscht vu Musek a Gesank.