Change Edition

Amtierende Bürgermeisterin nimmt Stellung zu RTL-Radio-Kommentar


Aentwort op de Commentaire vum Fränk Kuffer op RTL, den 13.10.2011 om 07 Auer 50 iiwert t'Nët-Unhollen vum Mandat als Conseiller vum Gaby Frantzen-Heger am nei Gemänerot vua Veianen


Här Kuffer,

Mat ärem Commentaire vuan de moien hott Der mech natiirlich ous der Réserve gelookelt. Mat e besschen Distanz zu dem Fiasko fir méi Grupp vuan 9 Leit béi de Gemäne-Wahlen, kann ech lo mi kloor Gedanken faassen.
Dir musst verston, datt fir en Persunn, déi nii e Vollblout-Politiker war, di emotional Situatiunn su gruss war, datt se sich Meendes Owes net an der Lag befonnt hott, fir Eech e mëndlichen Interview kënnen ze gän.

T’Enttäuschung an de Frust doriiwer, datt t’Oppositiunns-Grupp et fiirdich broocht hott, mat hirer Campagne, 7 Leit vun 9 an de neie Gemänerot ze kreien, während t’Buergermästisch an den 1. Scheffen als Änzig de Wee an de Gemänerot gepackt hon, war wi e Schlag an t’Gesiicht fir en Persunn, déi sich :

-8 Joor intensiv fir hir Uertschaft agesaat hott,
-an e congé de convenance personnelle vuan 8 Joor (unni Pei a Renteversecherung) als Fonctionnaire béi der Europäischer Kommissiunn geholl hott, fir di vill Uarbicht op der Veiner Gemän kënnen korrekt ze bewältigen:

Veinen ass en touristisch Gemän mat sëlligen gemänen-ägenen Infrastrukturen: Muséen, Sälbuan, Piscine plein air, 2 Campinger, Crèche, Précoce, Spillschull a Primärschull, Maison relais mat Kantine, Denkmäler vuan Historiker, 4 Kiirichen a Kapeelen, a mat em noyau historique mat Rankmauer dän em strikten, speziellen Boutereglement ënnerléit.
Mat em minimalen Personal Staff (vu di finanziell Situatiunn) ass Veinen en Gemän, wu de Buergermäster et sich net ka lästen fir se, su niäwebéi, ze managen. Dofir mein Dezisiunn fir e congé sans solde béi der Europäischer Kommissiunn ze hollen.

An em änzigen Dépliant, hott de Grupp, uan däm seiner Spëtzt ech stung mat den 2 Scheffen, 2 Conseilleren a mat 4 neie Kandidaten, de Veiner Bierger, di sëlligen Realisatiunnen ous de leetzen 6 Joor matgedält, déi t’Schefferots-Erklärung vun 2005 remginn, a Projet’en uagekënnigt, déi, opgrond vuan der finanzieller Situatiunn vuan der Veiner Gemän, realisabel a realistisch sen – An aanere Wieder, mir hon de Leit nët daat Blot vuam Himmel versprooch.

T’Gaby Frantzen-Heger vua Veianen brouch sich, mat hirer Equipe also glad a goor nët ze schuamen, fir daat waat se a 6 Joor zu Veinen realisiert hon.

Lo zum Mandat am neie Gemänerot:

Ech hollen méint Mandat als Conseiller ous folgende Grënn nët uan :

-Verschiede Projet’en vuan der neier Majoritéit, och wann se ganz flott om Pabeier ousgeséin, haalen ech persinnlich fir en Utopie – net zuleetzt weenst der finanzieller Situatiunn vuan der Veiner Gemän, déi die 3 fréier respektiv nei Conseilleren eigentlich och missten keenen:
-No 8 Joor Engagement an der Veiner Gemän, mat dem Verzicht op en t’Gehalt vun der EU, honn ech, no dësem Wahl-Debakel fonnt, datt t’Liäwen ze kuerz ass, fir mat 61 Joor, am neie Gemänerot als Oppositiunns-Politiker, zesoomen mam Kolleg a fréiere Scheffen Frances Meyer, geent Wandmillen ze kämpfen. Nët zuleetzt och, weenst meiner Gesondhät.
-Ousserdäm hott t’Resultat vun de Wahlen mir leider net t’Geleenhät gän, fir engagiert Leit ous meiner Equipe kënnen am neie Gemänerot ze förderen, well se vuan äner Majoritéit vuan de Wieler ofgewielt guuwen.

Mat dem Nët-Uanhollen vuam Mandat, hott t’Gaby Frantzen-Heger grad wi de Frances Meyer, genausu gehandelt wi den Här Helminger, a Plaaz gemaach fir junk Leit, déi, wi se selwer soen ---- : 'di richtig Politik welle maachen'..

Ären Schluss-Commentaire (6 Joer, en laang Zaït, mä net laang genuch fir Alles ze vergiessen), an allen Iiren.
T’Wahlresultat zu Veinen hott leider gewiisen, datt 6 Joor laangen Engagement mat der REALISATIUNN vuan ALLE PROJET’EN, unni Ousnahm, déi 2005 an der Schefferots-Erklärung proposiert guuwen, leider 6 Joor dorno NET vuan äner Majoritéit vuan de Veiner Bierger honoriert gän ass.

Gaby Frantzen-Heger