Change Edition

Komm danz mat !

05
Oct
2019
05 Oct

Am Kader vum Internationalen Dag vum 3. Alter, invitéiert de Schäff erot an Zesummenaarbecht mat der Kommissioun op den „Komm danz mat!“. All Altersgrupp ass wëllkomm, matdanzen ass erwënscht.


Dans le cadre de la journée internationale du 3ème âge, le collège échevinal en collaboration avec la commission respective ont le plaisir de vous inviter au „Komm danz mat!“. Tous les groupes d‘âge sont les bienvenus et sont invités à danser avec nous.