Change Edition

Regionale LEADERdaag


De 15. Oktober 2016 hunn sech d'Partner aus den 8 LEADER Gemengen zu Stengefort getraff. Den Här Buergermeeschter Jean-Marie Wirth a de Fierschter Här Marc Parries hunn fir en Abléck a d’Projete vun der Gemeng Stengefort gesuergt. Zesummen hunn sech d’Leit aus der Regioun bei engem gudde regionalen Iessen ausgetosch.