Change Edition

En klenge Reckbleck op d'Bicherwoch 2012 zu Stengefort.


Nom Erfolleg vum Afrikaprojet 2010 war et ganz kloer, dass esou eng Approche immens flott ass fir Kanner un en spezifescht Thema runzefeieren.
Deemno huet sech de Projet Bicherwoch ëmmer méi konkretiséiert, mat deem Ziel, Kanner op eng lieweg an flott Aart a Weis fir d’Liesen ze begeeschteren.
Iwwert eng ganz Woch konnte Kanner aktiv Deel huelen un verschidden Aktivitéiten bei deenen se a Kontakt mam Liesen a Bicher koumen.
6 Leit aus dem Organisatiounsteam, dorënner d' Coordinateurs de Cycle an zwee Responsabel vun der Mediathéik, hunn dee ganze Projet an de Grapp geholl.
De Programm war ganz ofwiesslungsräich an huet sech aus verschiddenen Aktivitéiten zesumme gesat.
De Cycle 1 huet en Concours organiséiert mam Thema „Mäin léifste Buch“. De Cycle 2-4 huet un engem Bicherconcours deelgeholl, bei deem et drëms gaangen ass, d’Lieblingskannerbuch vun den Enseignanten ze eroden.
21 Kanner aus dem Cycle 4 hunn sech fräiwëlleg bereet erklärt fir eleng , zu zwee oder an der Grupp ëffentlech aus hire léifste Bicher virzeliesen, sief dat op däitsch, franséisch oder souguer englesch.
Iwwer 600 Bicher zu verschiddenen Theme fir all Altersklass goufe vun der Libo zu Verfügung gestallt. Dës Bicher goufen sur place verkaaf.
50 Këschte mat Occasiounsbicher sin vun de Kanner gesammelt gin fir um Bicherfloumaart verkaf ze ginn.
Ganz Schoul huet och un enger Zeitung geschafft zum Thema Bicher a Liesen zu där all 21 Klassen en puer Säite bäigedroen hunn.
D’Elterenvertrieder hunn sech aktiv bei enger Kaffisstuff engagéiert fir och un dat leiflegt Wuel vun de Visiteuren ze denken.
Kuerz virun der Bicherwoch huet de Cycle 4 um nationale Virliesconcours Deel geholl an och schonn en lokale Gewënner festgeluecht. Och de Cycle 2 huet beim nationale Bicher ABC Concours matgemaach. D’Resultat vun dëser Aktivitéit konnt een während der Austellung bewonneren.
Ausserdeem war et der Schoul Stengefort ganz wichteg en Zeechen ze setzen. Den Erléis vun der Bicherwoch gouf fir den UNICEF Projet „les écoles pour l’Afrique“ zu Madagaskar ze spenden fir anere Kanner ze hëllefen.
En grousse Merci, ouni déi des Organisatioun net méiglech gewiergt wär, geet un d’Organisatiounsteam, d’Enseignantë vun der Schoul Stengefort, d’SchülerInnen an d’Elterenvertrieder. Mir bedanken eis och bei de Studenten vun der Uni Lëtzebuerg, der Libo, den Auteuren, dem Gemengerot, dem Service technique aus der Gemeng an der ASTI fir d'traductioun en directe während der Konferenz.
E spezielle Merci geet och un d’Madame an den Herr Linster fir hier interessant Konferenz zum Thema „Freed um Liesen“.
(geschriwwe vum Nadine Moes a Carole Bropsom)