Change Edition

Don fir den Balkan vum regionalen Jugendhaus Stengefort, Käerch

Den 17. Mee wär duerch ganzt Land rëm "Nuit des Sports", dorun huet regional Jugendhaus vun Stengefort an Käerch dëst Joer och rëm deelgeholl. Mat ganz vill Engagement sinn Kiloweis Uebst zerschnëppelt ginn, fir den Leit nom Sport eng gutt Erfrëschung kennen un ze bieden. Ob deenen zwee Site hunn mir zesummen 300 Euro zesummekritt. Den Erléis wär kloer geet un een gudden Zweck, well um Balkan sou schlëmm Iwwerschwemmungen wären, wär Destinatioun vun den Suen och schnell fond. Dëst ass och drop zréck ze féieren dat Jonker vun do kommen oder Leit am Bekanntekrees hunn. Mat ganz vill Elan an guddem Wëllen blécken mir schonns ob "Nuit des Sports 2015".