Change Edition

10 Joer LEADER Lëtzebuerg West 2007-2017 um zweete regionale LEADER-Dag

Och dëst Joer huet de regionale LEADER-Dag erëm stattfonnt. Ganz no eisem Motto „Zesummen an eiser Regioun“ wëllt de LEADER-Büro den Austausch an den Zesummenhalt tëschent eise Partner mat dëser Veranstaltung stäerken. De regionale LEADER-Dag huet dëst Joer den 21. Oktober stattfonnt an et war d’Gemeng Simmer, déi agelueden hat. De Buergermeeschter Yves Ewen huet am Centre culturel Am Härenhaff en Iwwerbléck iwwert d’Gemeng Simmer ginn. Am Uschloss huet hien d’Partner duerch den historeschen Duerfkär vu Simmer gefouert. Sou konnten d’Partner an engem entspaante Kader d’Gemeng Simmer kenneléieren a géigesäiteg Projetsiddien austauschen.

Am Kader vun dësem zweete regionale LEADER-Dag huet d’Presidentin Christiane Eicher dervu profitéiert, fir e Réckbléck op 10 Joer Lokal Aktiounsgrupp LEADER Lëtzebuerg West 2007-2017 ze maachen an dëse ronne Gebuertsdag zesumme mat de Partner aus der Regioun ze feieren.