Change Edition

Den éischte Pompjeesmuséee am Land

Den 9. September ass den éischte Pompjeesmusée am Land zu Senneng mat enger grousser Porte Ouverte an Präsenz vun ë.a. dem Buurgermeeschter Raymond Weydert an de Membren vum Scheffen- an Gemengerot offiziel opgaangen. De Gilbert Sauber, fréiere Kommandant vun den Nidderaanvener Pompjeeën, huet eng grouss Sammlung vun aalen Pompelen, Uniformen, Helmer, Miniatur-Ppmpjeesauto'en, Dokumenter an vill aner Pompjeesmaterial zesummen gedroen, an an der Ausstellung elo dem Publikum zougänglech gemaach. Zur Ausstellung waren och äler Pompjeesauto'en ausgestallt gin. Ausserdem hun d'Pompjeeën vun Nidderaanven eng Rettungs-Aktion virgeféiert.