Change Edition

Don vun 1000€ un « ILE AUX CLOWNS »

D’Haffer Hummelen aus der Gemeng Schengen hu fir e gudden Zweck gekacht an en Don un d'Associatioun « ILE AUX CLOWNS » gemat.