Change Edition

Wéi d'Zäit vergeet....

Schëtter-Minsbech: nees eng Kéier hunn sech d'Jongen an d'Meedercher fir deen traditionnellen Konveniat vun de Joeren 1941 bis 1944 dës Kéier zu Berdorf getraff fir do genee gewuer ze ginn wéi hei Kéiss gemaach get an duerno bei engem gudde Mauffel am Hotel Kinnen sech verwinnen ze loossen an vill iwwert déi fréier Zäiten ze potteren