Change Edition

Dag vum Bam

Haut de Moien, fir den Dag vum Bam 2019, konnt d’Gemeng mat der Ënnerstëtzung a mam Asaz vun 25 Kanner aus dem Precoce rechnen fir e Bam bei der Schuller Schoul ze planzen. Trotz Keelt a Fiichtegkeet hunn eis couragéiert Kanner d’Schëpp an de Grapp geholl an d’Lach ronderëm de Bam zougeschott. Dës Bamplanzaktioun dréit dozou bäi eis Gemeng ze verschéineren mee awer och ze reforestéieren an domadder bestätegt d’Gemeng nach eng Kéier dass et sech aktiv fir de Klimaschutz asetzt. Zum Schluss sinn d’Efforten vun de Kanner mat Fairtrade Orangëjus a Fairtrade Banannen belount ginn.

E grousse Merci un all déi dobäi waren an och un d’Gemengenaarbechter fir hiren Asaz.