Change Edition

Eng Planz fir all neigebuerene Schëfflenger

Et ass mëttlerweil eng Traditioun hei zu Schëffleng datt de Schäfferot jidder Neigebuerene, wann d’Elteren dat wëllen, e spezielle Cadeau mécht, dëst a Form vun engem Uebstbam oder Uebststrauch.


Mat dësen an aneren Aktioune sinn am Laf vun deene leschten 20 Joer iwwer 1.000 Uebstbeem hei zu Schëffleng geplanzt ginn. Well et de Gemengeresponsablen awer och wichteg schéngt, datt net nëmmen op de Gemengeflächen Uebstbeem a Sträich geplanzt ginn, mee och bei de Leit doheem, krute vill Famillen hiren Uebststrauch mat heem oder konnten hire Strauch op der Spillplaz an der “Cité Paerchen” planzen.

D’lescht Joer sinn 124 Kanner gebuer a 35 Famillen sinn den 23. Mee 2019 dem Opruff nokomm an hu sech bereet erkläert e Strauch ze planzen. Hinnen all e grousse MERCI.


„Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants“

Dëst Zitat vum Antoine de Saint-Exupéry soll eis ze denke ginn, wéi mär mat eisem Planéit ëmginn. Dat geet eis all eppes un, souwuel jidder eenzelen, wéi och eis als Gemeng.