Change Edition

Justin Biber zu Schieren

Tag Herr Biber...

Ech wees elo nit op hien och Justin heescht, mais op jidde Fall ass den Biber erem heemech hei zu Schieren. Mool kukken weini hien mir erem eng Kéier virun d'Löns schwömmt.