Change Edition

Galaconcert vun der Harmonie Municipale vu Schieren

Den 15ten Januar haat Schierener Musek hiere Galaconcert gespillt. Den Leit am volle Sall an op den gudd geföllten Gradin'en gouf een wonnerschéinen Concert gebueden matt perfekten Livebiller an Video Projektioun.