Change Edition

KLENG KIERMES ZU SCHIEREN

03
Feb
2019
03 Feb

Chorale Caecilia Schieren feiert *kleng Kiermes* Sonndes, den 03. Februar 2019

Um 9:00 Auer feierlech Houmass gesongen vun der Chorale vu Foulscht.

Vun 11:30 Auer un Apéro am Alen Atelier, Rue du Moulin zu Schieren

Kiermesmenu: Kiermeszopp, Mignons de Veau, Krocketten, Geméis an Zalot, Dessertsbuffet mat Kaffi. Präis 28,--€ Kanner 14,--€ Umeldung bis den 28.01.19 um Tel: 812332 oder 661812332 Blasius oder um 691959975 Giulioni