Change Edition

Erfolleg fir 1. Mee Wanderung zu Schengen

Den 1. Mee hat de Syndicat d‘Initiative Schengen op eng Dreilännerwanderung inviteiert. Et gouf en Erfolleg. Iwer 80 Leit sin mat dem Wanderexpert Thommes Aly duerch d‘Drailännereck gewandert