Change Edition

De Kleeschen zu Schengen um Moart

De Kleeschen a Begleedubg vum Houseker woren op de Moart zu Schengen, organiseiert vum Syndicat d'Initiative Schengen.


no der Begreissung duerch de President a Vize- President vum SI, Marc Schoentgen a Raymond Mahnen huet de Kleeschen um Moart akaf an dobei och fe Borgemeeschter Michel Gloden an vill Membere aus dem Schäffe a Gemengerot begeint.


besonnesch frou wor de Hellege Mann dass d'Kanner vun de MUSEPS Klassen aus der Gemeng Schengen schein Lidder gesongen hun.