Change Edition

1.000 € fir d'Fondation Chrëschte mam Sahel - Chrétiens pour le Sahel (CPS)

D’LCGB Sektioun Uelzecht-Syrdall huet der Fondation Chrëschte mam Sahel – Chrétiens pour le Sahel (www.cps.lu) e Scheck vun 1.000 € iwwerreecht fir Projeten am Burkina Faso ze ënnerstëtzen. Während hirer General-Versammlung den 5.4.2013 huet d’Sektioun decidéiert aplaz hire Memberen en Iessen ze offréieren, en Don u CPS ze maachen.