Change Edition

D'Gemeng Sëll gouf 10. Membersgemeng vum Gewässervertrag Atert

Ufank Februar huet de Schöfferoot vu Sëll d’Konventioun ënnerschriwwen fir Member am Gewässervertrag Atert ze gin. Och wann d'Gemeng Sëll keen direkten Accès zur Atert huet, leien awer 96% vum Gemengenterritoire am Anzuchsgebitt vun der Atert.

De Gewässervertrag Atert ass eng Kooperatioun vun elo 10 Gemengen am Atertdall, zesummen mat Naturschutzorganisatiounen, Drénkwaasser- an Ofwaassersyndicaten esou wéi der Landwirtschaftskummer. Dës Initiativ gouf virun 20 Joer gegrënnt. Geréiert gëtt si vun der Asbl « Maison de l’Eau de l’Attert » mat Sëtz ze Réiden.

D’Gemeng Sëll a seng Bierger hunn elo d’Méiglechkeet op eng sëllegen Servicer zréckzegräifen, déi vun der Asbl ugebuede ginn ; z.B :

· Hëllefstellung bei der Ëmsetzung vun den Moossnamen aus der Waasserrahmenrichtlinn an Héichwaasserrichtlinn

· Planung vun naturnoen Grénganlagen

· Berodung am Beräich vun der Reewaassergestioun

· Planung vu Naturgäert fir Privatleit a Betriber

· Organisatioun vun Excursiounen an Uléën vun Themeweer

· Animatioun vun pedagogeschen Atelier’en fir Schoulklassen

· Bibliothéik mat Bicher zum Thema Waasser an Natur

Weider Informatiounen ginn et ënnert: www.attert.com