Change Edition

7000 Euro vum Club Soroptimist Mosaik Réiden fir AlupseSëll. D’Memberen vum Club Soroptimist Mosaïk Réiden hun  un d’ALUPSE, d‘Association Luxembourgeoise de Prévention  Sociale,  e Scheck iwwerreecht  vun 7000€.

Ënnert der Presidentschaft vun der Madame Marie Louise Bissen hun d’Memberen vum Club Soroptimist Mosaïk tëschent 2015-2017verschidden Aktivitéiten organiséiert an doduerch, ënner anerem, Suen gesammelt fir verschidden sozial Projeten am In- an Ausland ze  ënnerstëtzen.

D’Madame Sandra De Campos, Responsabel vun der Equipe ALUPSE-Bébé huet Erklärungen ginn zu den verschiddenen Servicer vun der  ALUPSE an op d‘Bedeitung vun enger spezialiséierter Hëllef higewisen am Fall wou d’Kand Gewalt erlieft.(FOTO: CHARLES REISER)www.soroptimist.lu/clubs/mosaik