Change Edition

Mobilitéitswoch 2011 / CSV-Kandidate mam Vëlo on Tour

Am Kader vun der europäescher Mobilitéitswoch waren d'CSV-Kandidate fir Gemengewahlen de 9. Oktober an der Gemeng Betzder mam Vëlo ënnerwee. Ënnert dem Motto "Kommt an diskutéiert mat eis" hunn d'Kandidaten d'Gespréich mam Bierger gesicht a konnte genee de Bols vum Wieler esou kuerz virun de Wahle fillen.

D’CSV-Kandidate blécken zouversiichtlech op d'Wahlen de 9. Oktober a sinn bereet d'Verantwortung a d'Responsabilitéit ze iwwerhuele fir hir Matbierger a fir d’Zukunft vun hirer Gemeng.
Notéiert Iech elo schon Datumer dir d'Wahlversammlungen ënnert dem Motto
„E kloere Bléck fir d’Gemeng Betzder“

Méindes, den 3. Oktober, ëm 19h30 Bierg am „Bâtiment B“ vun der Gemeng
Dënschdes, de 4. Oktober, ëm 19h30 Betzder an der aler Schoul
Mëttwochs, de 5. Oktober, ëm 19h30 Ouljen am Centre culturel
Donneschdes, de 6. Oktober, ëm 19h30 Menster am Centre culturel
Freides, de 7. Oktober, ëm 19h30 Rued/Syr am Syrkus

Soirées électorales
«Une vision pour votre commune de Betzdorf»
Lundi, 3 octobre, dès 19h30 à Berg / „Bâtiment communal B“
Mardi, le 4 octobre, dès 19h30 à Betzdorf / Ancienne école
Mercredi, le 5 octobre, dès 19h30 à Olingen / Centre culturel
Jeudi, le 6 octobre, dès 19h30 à Mensdorf / Centre culturel
Vendredi, le 7 octobre, dès 19h30 à Roodt/Syre / Syrkus

Weider Informatiounen op betzdorf.csv.lu
Plus d’informations sur betzdorf.csv.lu