Change Edition

CSV Réiserbann - Wielt richteg, et ass wichteg! Kuckt genee, wielt Lëscht zwee

WEBER Robert, 56 Joer, Peppeng
BERTRAND Serge, 36 Joer, Bierchem
BREISCH Alex, 62 Joer, Béiweng
DOSTERT-WAGENER Suzette, 58 Joer, Krautem
FRANTZ Nicole, ép. Cruchten, 38 Joer, Béiweng
GEORGES Alain, 45 Joer, Réiser
KREMER Carlo, 64 Joer, Réiser
LOOS-GODART Danielle, 50 Joer, Béiweng
PESCH-DONDELINGER Marianne, 53 Joer, Krautem
SCHIMBERG Guillaume, 32 Joer, Bierchem
STRECKER Erny, 51 Joer, Peppeng