Change Edition

Dass Fréijor, d'Fräschen fänken un ze laichen